1. ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงฟาร์มโคนมเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4  อิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ, ศุภวัฒน์  ศรีเชษฐา  ทะเบียนวิชาการเลขที่  64(2)-0261(4)-046 รายละเอียด...

2. ปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4       อิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ, เจียมจิตต์ เดื่อมขันมณี  ทะเบียนวิชาการเลขที่  064(2)-0261(4)-047 รายละเอียด...

3. การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการเลี้ยงไก่งวงอินทรีย์ของเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ปองคุณ  ประสารีบุตร , ทิวกร  ดอนสิงห์  ทะเบียนวิชาการเลขที่  63(2)-0216(4)-152 รายละเอียด...

4. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำนมดิบในถังรวมนมจากศุนย์รวบรวมน้ำนมดิบในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2561-2562  (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ  ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)  ปาจรีย์  ห่มขวา , มานะศักดิ์  สุดจริง  ทะเบียนวิชาการเลขที่  63(2)-0316(4)-166 รายละเอียด...

5. ผลของ GnRH ร่วมกับโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดต่ออัตราการตั้งท้องในโคนมที่มีปัญหาไม่เป็นสัดหลังคลอด ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ  ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)  นิติพัฒน์  ขุมหิรัญ , ราตรี  ยืนยั่ง  ทะเบียนวิชาการเลขที่  63(2)-0116(4)-162 รายละเอียด...

6. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าซ้ำซ้อนในสุนัขพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 และ 2561  (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ  ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564) ราตรี  ยืนยั่ง , นิติพัฒน์  ขุมหิรัญ  ทะเบียนวิชาการเลขที่  63(2)-0116(4)-163 รายละเอียด...

7. ระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561  วันวิสาข์  วะชุม , ดาราวรรณ  อัดโดดดอน ,  ชุติมา  จันทรโคตร , สุภวุฒิ  โสดาภักดิ์ ทะเบียนวิชาการเลขที่  63(2)-0116(4)-164 รายละเอียด...

8. ปัจจัยเสี่ยงและรูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2558-2562  วันวิสาข์  วะชุม  ทะเบียนวิชาการเลขที่  63(2)-0116(4)-165  รายละเอียด...

9. ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและกระบือ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561  มานะศักดิ์  สุดจริง , ปาจรีย์  ห่มขวา  ทะเบียนวิชาการเลขที่  63(2)-0116(4)-161  รายละเอียด...

10. ปัจจัยความเสี่ยง การป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาในแพะเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   นายชนินทร์ น่าชม , นายภูมินทร์  สุมามาลย์   ทะเบียนวิชาการเลขที่  63(2)-0211-023   รายละเอียด...

11. เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต 4  (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุม ครั้งที่3/2562 วันที่ 12 ก.ค. 2562) ทะเบียนวิชาการเลขที่ 62(2) - 0516(4) - 026  รายละเอียด... บทคัดย่อ  , บทที่ 1 บทที่ 2  ,  บทที่ 3  ,  บทที่ 4 , บทที่ 5 

12. ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต 4  ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ ทะเบียนวิชาการเลขที่ 61(2)-0516(4)-084   รายละเอียด...

13. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เขต  4   ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ  , ปัญญา  มูลคำกาเจริญ   ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0516(4)-085   บทคัดย่อ  ,  บทที่ 1  ,  บทที่ 2  ,  บทที่ 3  ,  บทที่ 4  ,  บทที่ 5 

14.การศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดอุดรธานี   หญิง   แก้วเกิด  , จันทร์เพ็ญ  ภูผาเด็น   ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0216(4)-090   รายละเอียด...

15.การมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในจังหวัดบึงกาฬ  จันทร์เพ็ญ  ภูผาเด็น หญิง  แก้วเกิด   ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0216(4)-089   รายละเอียด...

16. การศึกษาผลการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาการผลิตกระบือในจังหวัดนครพนม  อรรถพล  อัครจันทร์ กมล  มโนขันธ์   ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0216(4)-088   รายละเอียด...

17. การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่งวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชัชวาล ประเสริฐ  ,  อุไร  แสนคุณท้าว  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 55(1) - 0516(4) - 031  รายละเอียด...
18. การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  อุไร แสนคุณท้าว   , ชัชวาล ประเสริฐ   และเกชา นนตา ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 028  รายละเอียด...

19. การศึกษาทัศนคติต่อการบริโภคไก่งวงของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  อุไร แสนคุณท้าว , ชัชวาล ประเสริฐ  และ ศลญา  คอนสลัด ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 027     รายละเอียด...

20. ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน ในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม  อนุรักษ์  ถาบุตร , เกชา  นนตา  ,  และสุวัฒน์  มัตราช ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 024     รายละเอียด...

21. ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน ในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง  อนุรักษ์  ถาบุตร , สมัย  ศรีผาวงศ์ ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 023 รายละเอียด...

22. การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง ,  นางสาวจุฬฉัตร  จำปีรัตน์  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 021 รายละเอียด...

23. รายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย   คณายศ  กริอุณะ ,  นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 022 รายละเอียด...

24. การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2555 ถึง 2557 นายนิรุตต์  ศรีสร้อยนายธีรพงศ์  ใจซื่อ   ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)-0316(4)-013   รายละเอียด...

25. ตรวจประเมินคุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปศุสัตว์เขต 4  นายธีรพงศ์  ใจซื่อ , นายนิรุตต์  ศรีสร้อย  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)-0316(4)-011 รายละเอียด...

 26. คู่มือการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์วางแผน การบริหารจัดการ  ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ ,     นายพิศนุ บำรุงพงษ์   ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-007   รายละเอียด...

27. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-008  รายละเอียด...

 28. การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในจังหวัดเลย ระหว่างปี 2550 - 2555 รายละเอียด...

29. การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รายละเอียด...

30. ระดับแร่ธาตุที่จำเป็นในซีรั่มแม่โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์หลังคลอดในเขตจังหวัดลพบุรี รายละเอียด...

Truehits