สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 
เลขที่ 3 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

40260  

เบอร์โทรศัพท์ / Email

- ฝ่ายบริหารทั่วไป                                 043-261-876       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์              043-261-162       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ส่วนสุขภาพสัตว์                                  043-261-198       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์                        043-261-754       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    043-261-162       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Truehits