1.การพัฒนาบุคลากร

  1.1 IDP สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 รอบที่ 1 ประจำปี 2565
  1.2 คู่มือและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP)
       - แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผล
       - คู่มือเทคนิคการสอนงาน โดย สำนักงาน ก.พ.
       - มือแนะนําแนวทางการพัฒนารายบุคคลโดยวิธีการพัฒนาอื่นๆ
       - คู่มือการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ หรือ CoP
       - ตัวอย่างแบบฟอร์ม-แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
       - ตัวอย่างแบบฟอร์ม-รายงานการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
       - ตัวอย่างแบบฟอร์ม-รายงานการสอนงาน
  1.3
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก (เกษตรกร, ผู้ประกอบการ)

       - การรายงานแผน-ผล การดำเนินงานจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม
       - ขั้นตอนดำเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558
       - รายงานผลหลังการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกรายบุคคล (แบบฟอร์มหลังอบรมรายบุคคล)

  1.4 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
       - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2552
       - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรมปี พ.ศ.2555
       - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2549
 1.5 แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล checklist IDP


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564

      - คำนำ
      - บทที่ 1 บทนำ
      - บทที่ 2 การทบทวนสถานภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      - บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      - บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)

      -
ภาคผนวก


3. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร_กรมปศุสัตว์

5. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

    - แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    - แบบฟอร์มรายงานการรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม
    - แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ
    - การคิดคะแนนค่าเฉลี่ยเอ็กบาร์
    - คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ปี2561

6. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4
    - แผนกลยุทธ์และรายงานผล ปี 65
    - รายงานภาพ คุณภาพชีวิต ปี 65

7. กระบวนการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศในเวลาราชการ

8. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

9. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

10. การพัฒนาบุคลากร

11. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

12. การประเมินบุคคลและผลงานบุคลากร

13. เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

14. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ


Truehits