รายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินกระบวนการพัฒนา
   1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
    1.1 ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย”
     1.2 รายชื่อผู้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ   

  2. องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ“ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
     2.1 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

  3. องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อที่ 2 อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กร
     3.1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
     3.2 แผนกิจกรรม/โครงการตามเป้าหมายคุณธรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
     3.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
     3.4 รายชื่อผู้ประสานงานและรับผิดชอบการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 4


การประเมินกระบวนการพัฒนาและการดำเนินงานตามแผน

  4. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3
     4.1 สรุปผลตามแผนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
     4.2 รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม/โครงการ 2566

  5. องค์กรมีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน มีการปรับปรุงหรือพัฒนา มีการทบทวนหรือถอดบทเรียน เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3
     5.1 สรุปผลตามแผนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
     5.2 การทบทวนและปรับปรุงแผน กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4
ประจำปีงบประมาณ 2566

  6. องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3
     6.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์
ประจำปี 2565
     6.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
     6.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 
พ.ศ. 2565
     6.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคนดีศรีปศุสัตว์ ประจำปี 2566
     6.5 การยกย่อง เชิดชู บุคคลภายนอกองค์กร หน่วยงานกรมปศุสัตว์ และองค์กร ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูต่างๆ ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง

 

การประเมินกระบวนการ การดำเนินงานตามแผน และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
  7. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 เพิ่มมากขึ้น องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
     7.1 การรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานจากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในองค์กรประจำปีงบประมาณ 2566
     
  8. องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 โดยจัดทำเป็นเอกสารและจัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

    8.1 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 มีการจัดทำสื่อรายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ในรูปแบบ PDF
    8.2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 มีการจัดทำสื่อรายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ในรูปแบบ Power Point
    8.3 Video เผยแพร่การรายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน


  9. องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม และมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้

      9.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนองค์กรคุณธรรมที่กำหนดไว้ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์/YouTube และทางเว็บไซต์ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

Truehits