ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

    1. การเบิกจ่ายงบประมาณ
    2. การจัดซื้อจัดจ้าง
    3. งานพัสดุ
    4. งานสารบัญ
    5. งานกฎหมายด้านปศุสัตว์
    6. งานบริหารบุคคล

    7. การดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานกรมปศุสัตว์

    8. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์

    9. การดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส                                           
 

ส่วนสุขภาพสัตว์

ส่วนสุขภาพสัตว์

    1. กิจกรรมหลักเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์
    2. กิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์
    3. งานควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก/กิจกรรม/โครงการ ด้านสุขภาพสัตว์ ในสัตว์ปีก
    4. งาน/กิจกรรม/โครงการ ด้านสุขภาพสัตว์ในโคเนื้อ โคนม และกระบือ
    5. งาน/กิจกรรม/โครงการด้านสุขภาพสัตว์ในสุกร 
    6. งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

    7. งานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (Zoonosis)

    8. งานตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบชนิดสัตว์และกิจกรรม (ระบบ E-operation)

    9. งานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ แกะ

   10. งานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ (GFM)

   11. งานด้านระบาดวิทยา

   12. งานด้านพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

    1. กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
    2. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
    3. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มอินทรีย์และฟรีแลนด์

    4. การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
    5. การตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (GMP)

    6. การตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมไข่ (GMP)
    7. การตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (GMP)
    8. การตรวจเนื้ออนามัย
    9.โครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้ และดูแลเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์ (อยส.)
       และงานแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

   10. งานตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

   11. งานฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมและสอบสวนสารตกค้าง

   12. งานด้านกฎหมายต่างๆ และชุดเฉพาะกิจในส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

   13. การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

   14. การตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาลโรงฆ่าสัตว์และร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์

   15. โครงการปศุสัตว์ ok

   16. งานเฝ้าระวังสารตกค้างในสัตว์ปีก สุกรและน้ำผึ้ง (Monitoring Plan)

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

    1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    2. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.)
    3. โครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ภายใต้ ธคก. ทุกโครงการ
    4. โครงการอาหารเสริมนมเพื่อเด็กและเยาวชน
    5. โครงการพัฒนาระบบฟาร์มโคนม
    6. โครงการสินเชื่อธุรกิจสร้างไทย
    7. โครงการพัฒนาระบบฟาร์มโคเนื้อและกระบือ
    8. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

    9. โครงการปศุสัตว์อินทรีย์
   10. งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
   11. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
   12. โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
   13. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก
   14. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เล็ก (แพะ แกะ สุกร)
   15. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

   16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

   17. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์

   18. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

   19. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

   20. โครงการโคเนื้อสร้างชาติ MOU

   21. โครงการ/พัฒนาระบบโคนม (Key Farm, เกษตรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น)

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

    1. การจัดทำทำแผนพัฒนาบุคลากร
    2. การประเมินคุณภาพการฝึกอบรม
    3. การจัดทำองค์ความรู้ (KM)
    4. การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔
    5. การตั้งเป้าหมายและวัดผล (OKR)
    6. งานวิจัยในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔
    7. การรายงานผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
    8. การจัดแผนต่อเนื่อง (BCP)

    9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 

   10. การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับอาสาปศุสัตว์

   11. โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

   12. โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น

   13. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF)

   14. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์

   15. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

   16. รายงานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

   17. โครงการงบยุทธศาสตร์จังหวัด/งบกลุ่มจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

   18. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
   19. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (E-Operation)


Truehits