การคัดเลือก คนดี ศรีปศุสัตว์  ประจำปี 2565

การประกาศรายชื่อผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด
นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
การพิจารณาแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ กรณีปรับระดับชั้นงาน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ ครั้งที่1/2564
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ประจำปี 2564
การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวปฏิบัติในการนำตราสัญลักษณ์กรมปศุสัตว์ไปใช้
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมปศุสัตว์ (ฉบับที่4)
เผยแพร่การประกาศใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

สถานการณ์การป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.    รายละเอียด...

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562    รายละเอียด...

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกรมปศุสัตว์ และเรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด...

แจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด...

การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รายละเอียด...

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 19  รายละเอียด...

การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  รายละเอียด...

กิจกรรมความร่วมมือเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์  รายละเอียด...

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ปี 2562 รุ่นที่ 18  รายละเอียด...

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียด...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2563  รายละเอียด...

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)   รายละเอียด...

สำเนาหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)   รายละเอียด...

การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ประจำเดือนมีนาคมและเมษายน 2563)   รายละเอียด...

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) รายละเอียด...

Truehits