- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  รายละเอียด...

- ส่งเสริมการยกย่องคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  รายละเอียด...

- รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีปศุสัตว์ รายละเอียด...

- การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รายละเอียด...

- แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคลากรภาครัฐ รายละเอียด...

- ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรมปศุสัตว์
  ประจำปี 2565
รายละเอียด...

- ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565 รายละเอียด...

- ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการคัดเลือกคนดีศรีปศุสัตว์ ประจำปี 2565 รายละเอียด...

- ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2565 รายละเอียด...

......................................................................................................................................

- ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์
  ประจำปี 2566
  รายละเอียด... 

- ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรมปศุสัตว์
  ประจำปี 2566  รายละเอียด...

- การยกย่อง เชิดชูหน่วยงานที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่าง  รายละเอียด...


Truehits