สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

      -         ประกาศเจตนารมณ์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ในการเป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2565

      -    การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน (รอบที่ 1)
                -    การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน (รอบที่ 2)

                -       สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565
               -         ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

     -         ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ในการเป็นองค์กรคุณธรรม 

     -         การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  2564               
               -         
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2564
               -         การมีส่วนร่วมด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
               -         การแสดงเจตจำนงสุจริตของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ประจำปี 2564

               -     การสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564
               -     ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง นโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของกรมปศุสัตว์
               -     ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2564
         -         การนำนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ไปดำเนินการ (มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
         -         ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4
         -         คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
         -         การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กรมปศุสัตว์

-         ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-         ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์


Truehits