- คู่มือปฏิบัติกิจกรรม 5ส

- คู่มือการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

- คู่มือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์)

- คู่มือ โครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

- คู่มือ โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร

- คู่มือการทำลายสัตว์ปีกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง)

- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- คู่มือการใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

- คู่มือโครงการพฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2565

- คู่มือการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระชาชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

Truehits