01

       เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ปศุสัตว์เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายต่อพงษ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ" โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามและบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 

ภาพ/ข่าว   :  นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ      ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว  :  นายวีระพัฒ เพ็งพา    ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ    ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต 4


Truehits