เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายกาย รายละเอียด...   new
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

..............................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายกาย รายละเอียด...   new
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

.................................................................................................................................

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต 51/2566 เรื่อง ขายทอดตลาด  รายละเอียด... 

.................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายกาย  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

.................................................................................................................................

เรื่อง การซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ จำนวน 1 รายกาย  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

...............................................................................................................................

 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

.................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

.................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภันฑ์  จำนวน 1 รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

..................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 3 รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

...........................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ จำนวน 1 รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

 .....................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน  8  รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

......................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน  14  รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

.........................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ จำนวน  1  รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

...........................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน  1  รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

.............................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน  24  รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

..............................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน  10  รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

...............................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน  11  รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน  27  รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน  26  รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

...............................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน  12  รายการ  รายละเอียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

..................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน  1 รายการ  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน  2 รายการ  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน  1 รายการ  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รายละเอียด...

................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...

.................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...

....................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...

....................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...

........................................................................................................................................

 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...

......................................................................................................................................

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต 67/2563 เรื่อง ขายทอดตลาด รายละเอียด...

 เรื่อง มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  รายละเอียด...

 ......................................................................................................................................

ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอิียด... 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...

........................................................................................................................................

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ที่ ขต 35/2563 รายละเอิียด...

ประกาศกรมปศุสัตว์ที่ ขต 35/2563 เรื่องขายทอดตลาด  รายละเอิียด...

.........................................................................................................................................

ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e8/2563   รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยาอะโทรปิน ชนิดฉีด   รายละเอียด...

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e9/2563   รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดเล็ก)   รายละเอียด...

ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e10/2563  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ   รายละเอียด...

..........................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเต็นปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...

.........................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต้น  รายละเอียด...

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาฯ รายละเอียด...

.............................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1  รายละเอียด...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ  รายละเอียด...

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1  รายละเอียด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2  รายละเอียด...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ  รายละเอียด...

.......................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1  รายละเอียด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2  รายละเอียด...

.......................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...

............................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  รายละเอียด...

 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ  รายละเอียด...
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียด...

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ รายละเอียด...

       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายการ  รายละเอียด...

        เอกสารประกวดราคา เลขที่ e10 (2562)  รายละเอียด...

.........................................................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10 รายการ  รายละเอียด...

       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายการ  รายละเอียด...

        เอกสารประกวดราคา เลขที่ e9 (2562)  รายละเอียด...

......................................................................................................................................

 

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10 รายการ  รายละเอียด...

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10 รายการ  รายละเอียด...

       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายการ  รายละเอียด...

        เอกสารประกวดราคา เลขที่ e8 (2562)  รายละเอียด...

..............................................................................................................

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ   รายละเอียด...

       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  รายการ  รายละเอียด...

        เอกสารประกวดราคา เลขที่ e7 (2562)  รายละเอียด...

....................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์  7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด...

       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุดวชภัณฑ์  7  รายการ  รายละเอียด...

        เอกสารประกวดราคา เลขที่ e6 (2562)  รายละเอียด...

......................................................................................................................

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด...

เรื่อง ประกวดราคาชื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ฯ รายละเอียด...

เรื่อง ประกวดราคาชื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด...

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด...

...................................................................................................................

ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16 รายการ ฯ  รายละเอียด...

................................................................................................................

ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...

....................................................................................

กำหนดร่างหลักขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ  รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...
เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  รายละเอียด...

 .............................................................................................................................................

เรื่อง  ราคากลางจัดซื้อตามโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด...

เรื่อง  ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต้น พร้อมหลังคา   รายละเอียด...

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 18 รายการ   รายละเอียด...

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี พันธุกรรมและจุลชีววิทยาและวัสดุที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียด...

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี พันธุกรรมและจุลชีววิทยาและวัสดุที่เกี่ยวข้อง   รายละเอียด...

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายละเอียด...

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายละเอียด...

 


Truehits