01

    วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยผลิตทางการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ท่าพระ จังหวัดขอนแก่นโดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4ร่วมกับกองสารวัตรและกักกันดำเนินการจัดประชุม เพื่อ ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน

 

*****สำนักงานปศุสัตว์เขต 4****


Truehits