01

       วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคขุนบ้านเขวาน้อย ต.มะข้า อ.ทุ่งเขาหลวง และวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผสมผสานบ้านห้วยทราย ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ แนะนำให้ความรู้ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits