ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ และอินโฟกราฟิก ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

 

ลำดับ เรื่อง ลิงค์
สื่อดิจิทัล
1 หยกฟาร์ม  โคเนื้อระยะ 2 https://youtu.be/A4nyI7bH10E 
2 smart farmer https://youtu.be/spiiS6uuHaY
3 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตามรอยพ่อ (โค) แปลงใหญ่ https://youtu.be/iJnrUPOxBZM
4 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านนาบอน โค กระบือ แปลงใหญ่ https://youtu.be/OFUgEuIFpvc
5 แปลงใหม่ 2561 กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อบ้านเมียง https://youtu.be/FizNEDz9IW4 
6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อ-เชียงคาน https://youtu.be/p1JGwgMKDSg
7 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม จ มหาสารคาม https://youtu.be/SFVv-n1Se1o
8 โคเนื้อสร้างอาชีพระยะ 2 บ้านดอนพะราย https://youtu.be/okNddv2v90w
9 Big Cleaning Day https://youtu.be/7oURcbWrCtQ
10 เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด https://youtu.be/SPMSBQ44qV0
11 สาธิตการใช้เครื่องวัดแรงดัดลมของเครื่องรีดนม https://youtu.be/9031KpGuZhg
12 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ https://youtu.be/Rga15A-Lp_o
13 ตรวจรับรอง GMP  โรงฆ่าสุกร https://youtu.be/95a2kP3cZNQ
14 ปศุสัตว์อินทรีย์ไก่ไข่ https://youtu.be/iz6F8pXulrM
15 ตรวจประเมินฟาร์มสุกรสิ่งแวดล้อม https://youtu.be/wMg3zPPEajg
16 วิธีการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม https://youtu.be/gdzp4Z6SYas
17  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2  https://youtu.be/_ew5eyCqJkM
18  งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22  https://youtu.be/lkbcVs3Pono
19  ตัวอย่างฟาร์มไก่ไข่ระบบ GFM  https://youtu.be/Ll1kzL-NQHg
20  การแก้ไขปัญหาเต้านมอักเสบในโคนมแบบไม่แสดงอาการ  https://youtu.be/F7EiASTteBA
21
22
23
24
25

Truehits