05

    วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร หลักสูตร โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ณ อุ่นรักริมโขง รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้

 

ข่าว/ภาพ : นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4

05

        วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ และส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู , เลย ประกอบด้วยโครงการแปลงใหญ่ Smart Farmer และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิคสินค้าเกษตร

 

ข่าว  / ภาพ  :  นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ     ปศุสัตว์เขต
4

01

        นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ออกดำเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ตัวชี้วัด"ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 2) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 16-18  สิงหาคม 2560

 

ข่าว/ภาพ : นายนที  คล้ายคลึง   ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4

01

        วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ และส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู , เลย ประกอบด้วยโครงการแปลงใหญ่ Smart Farmer และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิคสินค้าเกษตร

 

ข่าว/ภาพ : นายชนินทร์ น่าชม   ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4

01

       เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4. (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) โดยนายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมออกตรวจ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ตามมาตรฐานบังคับ 2558  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  นาศรี - ดงเค็ง เวลา 09.00 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี  และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม  อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ        

 

ข่าว/ภาพ : น.ส.รุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี   ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว : นายวีระพัฒ เพ็งพา  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4

       เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4. (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) โดยนายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมออกตรวจ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ตามมาตรฐานบังคับ 2558  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  นาศรี - ดงเค็ง เวลา 09.00 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี  และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม  อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ