02

     วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่นและสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มผึ้ง” ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)

 

   *** สำนักงานปศุสัตว์เขต 4**


Truehits