01

        เมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ครั้งที่  3 / 2561   
 ณ  ห้องประชุม 2  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมาและการวางแผนการดำเนินงานของสำนักฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์


Truehits