01

        เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ปศุสัตว์เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายทรงพล บุญธรรม ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร" โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นและบริษัทไทยฟุ้ดส์สไวนอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  ณ  โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 

ข่าว   :  นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ      ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ภาพ  : นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี    ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว  :  นายวีระพัฒ เพ็งพา    ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ    ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต 4


Truehits