04

    วันที่ 8-11 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์)  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามโดย นายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอัญชลี คำใสย์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   ได้ร่วมออกตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (ไก่งวง) จำนวน  5 ฟาร์ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรที่เกื้อกูลธรรมชาติ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งเชื่อมโยงทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในระดับภูมิภาค และพัฒนาระบบการตรวจและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

 

ข่าว/ภาพ : น.ส.รุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี   ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว : นายวีระพัฒ เพ็งพา  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4

 


Truehits