แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2561 รอบที่ 1

      1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
          1.1 บันทึกส่งรายงานผลการพัฒนาฯ
          1.2 แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา IDP A

          1.3 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนา IDP A
          1.4 แบบรายงาน IDP B
          1.5 แบบฟอร์มรายงานแผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(แบบฟอร์มIDP A-B)
 
    2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

          2.1 หลักฐานการวางแผน
                2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
                2.1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานฯ รอบ 1 พร้อมรายงานการประชุม
                2.1.3 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน รอบ 2 พร้อมรายงานการประชุม (ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนา)
                2.1.4 ภาพการประชุมคณะทำงานฯ
                2.1.5 ขออนุมัติจัดทำ CoP
                2.1.6 แผนปฏิบัติการ CoP
                2.1.7 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 1
                2.1.8 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
                2.1.9 หลักฐานการรายงานแผน
          2.2 หลักฐานการดำเนินการ
                2.2.1 เนื้อหา เอกสาร CoP
                2.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                2.2.3 ผลการจัดกิจกรรม
                2.2.4 ภาพการจัดกิจกรรม
                2.2.5 สรุปผลการถอดบทเรียน
          2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
                2.3.1 รายงานผลการจัด CoP
                2.3.2 สรุปผลการถอดบทเรียน
                2.3.3 แบบสรุปสังเกตพฤติกรรม
                2.3.4 แบบสรุปคะแนนประเมินก่อนและหลัง
                2.3.5 สรุปผลคะแนนประเมินหลัง CoP
          2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
                2.4.1 รายงานการติดตามผล
                2.4.2 รายงานสรุปคะแนนประเมินติดตามผลการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
                2.4.3 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
    3. CoP เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ (งานบริหาร)
                    cop2
                       - คะแนน ผลการประเมิน
                       - ประชาสัมพันธ์ CoP
                       - สรุปผลจัดทำ CoP (บริหาร)


Truehits