แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2561 รอบที่ 2

    1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

        1.1 แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

           1.2 ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

           1.3 การรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

        1.4 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ


Truehits