แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

                                                                  - แบบฟอร์มที่ 1
                                                                  - แบบฟอร์มที่ 2.1
                                                                  - แบบฟอร์มที่ 2.2
                                                                  - แบบฟอร์มที่ 3.1
                                                                  - แบบฟอร์มที่ 3.2
                                                                  - แบบฟอร์มที่ 4

                                                                           -  กำหนดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 

                                                                           -  ติดตามประเมินผลหลังการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน

                                                        โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานในรอบ 2/2560
                                                                 - COP เรื่องคองค์ความรู้และผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits