01

   วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันตรวจต่ออายุรับรองมาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตามมาตรฐานบังคับ 2558 ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์


Truehits