02

      วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงแรมภูเขางามรีนอร์ม จังหวัดนครนายก

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits