01

     วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มโคเนื้อ”ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 


Truehits