01

       วันที่ 16-17 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง "การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น” ณ โรงแรมพีซี พาเลซ จ.สกลนคร โดยมีท่านปศุสัตว์จังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมเป็นนายสัตวแพทย์ ปศุสัตว์อำเภอ สัตวแพทย์ สัตวบาล และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ด่านกักกันสัตว์ และหน่วย hhu ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จำนวนทั้งสิ้น  80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้และทักษะในการทดสอบโรคที่สำคัญ  ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ตามนโยบายการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์

 

ส่วนสุขภาพสัตว์


Truehits