เรื่อง  ราคากลางจัดซื้อตามโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด...

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด...

เรื่อง  ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต้น พร้อมหลังคา   รายละเอียด...

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 18 รายการ   รายละเอียด...

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี พันธุกรรมและจุลชีววิทยาและวัสดุที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียด...

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี พันธุกรรมและจุลชีววิทยาและวัสดุที่เกี่ยวข้อง   รายละเอียด...

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายละเอียด...

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายละเอียด...

 

Truehits