01

       วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU) ศรีธาตุและขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 4 ไปดูแลสุขภาพสัตว์ที่ศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ ที่ด่านกักกันสัตว์นครพนม จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการรักษาสัตว์ป่วยและผ่าตัดทำหมันสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรง ปัจจุบันมีสัตว์ในศูนย์ฯจำนวน 591 ตัว

 

ส่วนสุขภาพสัตว์


Truehits