02

       วันที่ 5 มกราคม 2561สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ประชุมติดตามการดำเนินการงานเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคในสัตว์ปีกและโรคพิษสุนัขบ้า มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ และด่านกักกันสัตว์อุดรธานี พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  

 

ส่วนสุขภาพสัตว์


Truehits