09

       เมื่อวันที่ 5  มกราคม 2560  เวลา13.00 น. นายอรรถพล อัครจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาการ ร่วมประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี ณ บ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

      และเมื่อวันที่  6  มกราคม 2560  เวลา 09.30 น. ร่วมการประกวดเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ระดับประเทศ  ณ  บ้านเลขที่ 247 หมู่ 5 ตำบลนาแก้ว  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร

 

ภาพ/ข่าว :  นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4


Truehits