04

    นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 เพื่อนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป

 

ข่าว / ภาพ   : นายนที  คล้ายคลึง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว :  นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ   ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว  : นายศีลธรรม วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits