01

     วันที่ 14  มีนาคม 2560  นายวีระพัฒ เพ็งพา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์)  ตรวจติดตามคุณภาพภายในการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2558

 

ข่าว / ภาพ   : นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว   :
นายวีระพัฒ เพ็งพาตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว  :
นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต  4


Truehits