01

       เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) โดย นายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ.    นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมออกตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสุกร โรงฆ่าสุกร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง.  จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์  และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ การขนส่ง ซากสัตว์  เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

ภาพ/ข่าว,ข้อมูล : นายวีระพัฒ เพ็งพา  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
จัดทำโดย : นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits