01

        เมื่อวันที่  4 เมษายน 2560 ชุดเฉพาะกิจตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย. เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคายและด่านกักสัตว์หนองคาย. ลงพื้นที่ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรโดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม (Strip Test)ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย. จำนวน 2 ฟาร์ม   ฟาร์มนางลำดวน คันธรินทร์ ตำบลพระธาตุบังพวน. อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย ให้ผลการทดสอบเป็นลบทั้งหมด 5 ตัวอย่าง  ฟาร์มนางวรรณา สุวัตร  ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย. จังหวัดหนองคายให้ผลการทดสอบเป็นลบทั้งหมด 5 ตัวอย่าง เพื่อที่จะป้องปรามและดำเนินการให้เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสุกรนั้น เป็นเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารตกค้างโดยเฉพาะสารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

ข่าว / ภาพ   : นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว   : นายวีระพัฒ เพ็งพาตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว  : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4


Truehits