02

       วันที่ 20 เมษายน  2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์)  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายวีระพัฒ เพ็งพาตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  และนางเกศวดีโคตรภูเวียง ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมออกตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (โคเนื้ออินทรีย์) สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรที่เกื้อกูลธรรมชาติ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งเชื่อมโยงทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในระดับภูมิภาค และพัฒนาระบบการตรวจและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวรุจิราภรณ์หร่องบุตรศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว
,ข้อมูล : นายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต  4


Truehits