02

        เมื่อวันที่  19 เมษายน. 2560 ชุดเฉพาะกิจตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ลงพื้นที่ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรโดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม (Strip Test)ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์. จำนวน 2 ฟาร์ม ฟาร์มนางบุญล้อม แก้วบุญตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ผลการทดสอบเป็นลบทั้งหมด 5 ตัวอย่าง 650 ตัว  , อำนวยฟาร์มตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ผลการทดสอบเป็นลบทั้งหมด 5 ตัวอย่าง เพื่อที่จะป้องปรามและดำเนินการให้เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสุกรนั้น เป็นเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารตกค้างโดยเฉพาะสารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวรุจิราภรณ์หร่องบุตรศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว
,ข้อมูล : นายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต  4


Truehits