05

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ชุดเฉพาะกิจตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ปศุสัตว์อำเภอดอลตาลลงพื้นที่ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรโดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม (Strip Test ) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ฟาร์มมังกร จำนวนสุกร  334 ตัว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล.  จังหวัดมุกดาหาร ให้ผลการทดสอบเป็นลบทั้งหมด 5 ตัวอย่าง เพื่อที่จะป้องปรามและดำเนินการให้เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสุกรนั้น เป็นเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารตกค้างโดยเฉพาะสารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวรุจิราภรณ์หร่องบุตรศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว
,ข้อมูล : นายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต  4


Truehits