01

     วันที่ 18 มกราคม 2560 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยนายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยนายพิเชฐ ทองปัน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายดิลก อ้วนพรมมา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ออกสอบสวนการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย สำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งทำการเก็บตัวอย่างวิการและซีรั่มเพิ่มเติม

 

ข่าว/ภาพ     :  นายมาโนชญ์  บุญรอด      ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจข่าว   :  นายสุทิน  กาญจนรัช                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ            ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต  4


Truehits