02

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์ม

 

ข่าว/ภาพ     :  นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ   นักวิชาการสัตวบาล
ภาพ          : นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี   นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว   :  นายวีระพัฒ เพ็งพา       นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ      ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits