15

      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 11.00  น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4  ร่วมพิธีเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีพลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้รับความรู้ด้านการจัดการเลี้ยงดู การป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิต โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์กระบือ ตลอดจนเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น หน่วยงานในสังกัดของกรมปศุสัตว์ , ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ฯลฯ

 

ภาพ/ข่าว : นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต  4


Truehits