001 resize

      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยนายทรงพล บุญธรรม ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงติดตามแผนการปฎิบัติงาน  สรุปผลการปฎิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางปฎิบัติงานอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นข่าว/ภาพ           :  นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ      ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว        : 
นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์       ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว      : 
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ     ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต  4


Truehits