05

     วันที่ 25 มกราคม 2560 น.สพ.ศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ได้มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายทรงพล  บุญธรรม  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์    นายธีรพงศ์ ใจซื่อ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  นายมรกต  บุญเรือง สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต  4 ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ , สำนักงานปศุสัตว์นครพนม(กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก  ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์  ปีงบประมาณ  2560  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักในด้านการทำฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคงสภาพฟาร์ม ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรมีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร เพื่อใช้พลังงานทดแทนใน การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน เกษตรกรภาคเกษตรกรรมมีการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์กับพืชเศรษฐกิจ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทำให้ลดต้นทุนการผลิต และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร และช่วยลดความขัดแย้งระหว่างฟาร์มสุกรกับชุมชน จำนวน 2 ฟาร์ม

 

ข่าว / ภาพ   : นายมรกต  บุญเรือง ตำแหน่ง  สัตวแพทย์ชำนาญงาน
ผู้ตรวจข่าว   : นายธีรพงศ์ ใจซื่อ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว  : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4


Truehits