01

   วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day แทนปศุสัตว์เขต 4 ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อทำความความสะอาดสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4