1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   2. การพัฒนาบุคลากร

   3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

   4. การประเมินบุคคลและผลงานบุคลากร

   5. เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

   6. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ