เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการวิจัยหรือวิชาการ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4