อินโฟกราฟิก และคลิป ปีงบประมาณ 2564

 

คลิป ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ เรื่อง ลิงค์
1 การควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด https://youtu.be/-rGSVHeFxS8
2 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด https://youtu.be/yNqdbdccciE
3 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ไก่ง่วงตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม https://youtu.be/iSel1CCk2lg
4 ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ https://youtu.be/LH-OvTJ5MKE
5 วิธีการและขั้นตอนการทำแหนม (ศพก.) https://youtu.be/j7NmMn9J5Iw
6 วิธีการและขั้นตอนการทำไส้กรอก (ศพก.) https://youtu.be/OrCedHXvlRY
7 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย https://youtu.be/uG_BA4A82V4
8 "ปศุสัตว์เขต 4 ขับเคลื่อนกิจกรรม การฉีดวัคซีนควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)" พื้นที่ "จังหวัดสกลนคร” https://youtu.be/ovpUBOIWizA

 

เกษตรกรปราดเปรื่อง (SF) ประจำปี 2564

sf 64

รายละเอียด...

 

 

 

คลิป ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ เรื่อง ลิงค์
สื่อดิจิทัล
1 ติดตามแปลงใหญ่ โคเนื้อหนองสูง https://youtu.be/Z-NjlOdSRwc
2 อาสาปศุสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม https://youtu.be/XMnA6t-K9SQ
3 อาสาปศุสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด https://youtu.be/Lq3p39JlGu8
4 ติดตามการเลี้ยงแกะ จังหวัดบึงกาฬ https://youtu.be/zRIq-ZXC-NQ
5 เกษตรกรดีเด่น จังหวัดนครพนม https://youtu.be/GSzcXa3L9A0
6 อาสาปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม https://youtu.be/QM9hRxvRYuw

 

อินโฟกราฟิก และคลิป ปีงบประมาณ 2562

 

 

ลำดับ เรื่อง ลิงค์
สื่อดิจิทัล
1

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม อ.พังโคน จ.สกลนคร 1

https://youtu.be/TywB4lCAdsM
2

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม อ.พังโคน จ.สกลนคร 2

https://youtu.be/nlk_f7nPoJA
3

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม อ.พังโคน จ.สกลนคร 3

https://youtu.be/K7xbNYGg16Q
4 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.อาทม จ.นครพนม https://youtu.be/yBz1aH8w3L8
5 เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีแพะ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด https://youtu.be/LHL-GsWO5e8
6 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562 https://youtu.be/Iz9a6UwuAog
7 แปลงใหญ่ตำบลบ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม https://youtu.be/-bKAtRJRc4I
8 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนสวรรค์ อ.เซกา จ.บึงกาฬ https://youtu.be/l_ceC-TZprs
9 การสครับหรือเช็ดฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัดตำแหน่งในการผ่าตัดทำหมัน https://youtu.be/n7sNJiAdHh8
10 ตำแหน่งในฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโค https://youtu.be/8LiiUp9f12c
11 การเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์วิเคราะห์ทางกล้องจุลทรรศน์ https://youtu.be/JQwFXdZYHaQ
12 ขั้นตอนการับรองมาตรฐาน (GMP) https://youtu.be/XaYGgc45BAQ
13  ระบบไฟฟ้ารถโมบาย  https://youtu.be/eht5ahpm7mM
14  วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์  https://youtu.be/viXHaBhzNp8
15  โครงการฝึกงานผู้นำเยาชนเกษตรกรไทยในครอบครัว
เกษตรกรญี่ปุ่น สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
 https://youtu.be/-Jq7HepPsF4
16  ผู้นำเยาชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ Young Smart Farmer ปี 2562  https://youtu.be/DCC9TiX8ctg
17  Young Smart Farmer ด้านโค  https://youtu.be/n6bLlrKGWnQ
18  Smart Farmer Model จ.สกลนคร  https://youtu.be/u-5G4YOkIv0
19  Smart Farmer Model จ.นครพนม  https://youtu.be/DK4KzufCIbc
20  ศพก. อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย  https://youtu.be/tOFRlxGvIws
21
22

 

อินโฟกราฟิก และคลิป ปีงบประมาณ 2561

 

ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ และอินโฟกราฟิก ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

 

ลำดับ เรื่อง ลิงค์
สื่อดิจิทัล
1 หยกฟาร์ม  โคเนื้อระยะ 2 https://youtu.be/A4nyI7bH10E 
2 smart farmer https://youtu.be/spiiS6uuHaY
3 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตามรอยพ่อ (โค) แปลงใหญ่ https://youtu.be/iJnrUPOxBZM
4 กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านนาบอน โค กระบือ แปลงใหญ่ https://youtu.be/OFUgEuIFpvc
5 แปลงใหม่ 2561 กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อบ้านเมียง https://youtu.be/FizNEDz9IW4 
6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อ-เชียงคาน https://youtu.be/p1JGwgMKDSg
7 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม จ มหาสารคาม https://youtu.be/SFVv-n1Se1o
8 โคเนื้อสร้างอาชีพระยะ 2 บ้านดอนพะราย https://youtu.be/okNddv2v90w
9 Big Cleaning Day https://youtu.be/7oURcbWrCtQ
10 เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด https://youtu.be/SPMSBQ44qV0
11 สาธิตการใช้เครื่องวัดแรงดัดลมของเครื่องรีดนม https://youtu.be/9031KpGuZhg
12 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ https://youtu.be/Rga15A-Lp_o
13 ตรวจรับรอง GMP  โรงฆ่าสุกร https://youtu.be/95a2kP3cZNQ
14 ปศุสัตว์อินทรีย์ไก่ไข่ https://youtu.be/iz6F8pXulrM
15 ตรวจประเมินฟาร์มสุกรสิ่งแวดล้อม https://youtu.be/wMg3zPPEajg
16 วิธีการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม https://youtu.be/gdzp4Z6SYas
17  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2  https://youtu.be/_ew5eyCqJkM
18  งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22  https://youtu.be/lkbcVs3Pono
19  ตัวอย่างฟาร์มไก่ไข่ระบบ GFM  https://youtu.be/Ll1kzL-NQHg
20  การแก้ไขปัญหาเต้านมอักเสบในโคนมแบบไม่แสดงอาการ  https://youtu.be/F7EiASTteBA
21
22
23
24
25