ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

    - ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

    - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

    - ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

    - ประจำเดือน มกราคม 2564

    - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

    - ประจำเดือน มีนาคม 2564