1. ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต 4   ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ  ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0516(4)-084   รายละเอียด...

2. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เขต  4   ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ , ปัญญา  มูลคำกาเจริญ   ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0516(4)-085   บทคัดย่อ บทที่ 1  ,  บทที่ 2  ,  บทที่ 3  ,  บทที่ 4 บทที่ 5 

 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรกรมปศุสัตว์ สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต 4  พัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ   ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0516(4)-086   บทคัดย่อ  ,  บทที่ 1  ,  บทที่ 2  ,  บทที่ 3  ,  บทที่ 4  ,  บทที่ 5 

 4. คู่มือการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 4  พัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ     ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0516(4)-087   บทคัดย่อ  ,  บทที่ 1  ,  บทที่ 2  ,  บทที่ 3  ,  บทที่ 4  ,  บทที่ 5 

5.การศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดอุดรธานี   หญิง   แก้วเกิด  , จันทร์เพ็ญ  ภูผาเด็น  ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0216(4)-090   รายละเอียด...

6.การมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในจังหวัดบึงกาฬ  จันทร์เพ็ญ  ภูผาเด็น หญิง  แก้วเกิด   ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0216(4)-089   รายละเอียด...

7. การศึกษาผลการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาการผลิตกระบือในจังหวัดนครพนม  อรรถพล  อัครจันทร์ กมล  มโนขันธ์   ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0216(4)-088   รายละเอียด...

8. การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่งวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชัชวาล ประเสริฐ  ,  อุไร  แสนคุณท้าว  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 55(1) - 0516(4) - 031  รายละเอียด...
9. การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  อุไร แสนคุณท้าว  , ชัชวาล ประเสริฐ  และเกชา นนตา ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 028  รายละเอียด...

10. การศึกษาทัศนคติต่อการบริโภคไก่งวงของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  อุไร แสนคุณท้าว , ชัชวาล ประเสริฐ  และ ศลญา  คอนสลัด ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 027     รายละเอียด...

11. ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน ในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม  อนุรักษ์  ถาบุตร , เกชา  นนตา  , และสุวัฒน์  มัตราช ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 024     รายละเอียด...

12. ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน ในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง  อนุรักษ์  ถาบุตร , สมัย  ศรีผาวงศ์ ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 023 รายละเอียด...

13. การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง ,  นางสาวจุฬฉัตร  จำปีรัตน์  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 021 รายละเอียด...

14. รายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย   คณายศ  กริอุณะ ,  นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 022 รายละเอียด...

15. การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2555 ถึง 2557 นายนิรุตต์  ศรีสร้อยนายธีรพงศ์  ใจซื่อ   ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)-0316(4)-013   รายละเอียด...

16. ตรวจประเมินคุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปศุสัตว์เขต 4  นายธีรพงศ์  ใจซื่อ , นายนิรุตต์  ศรีสร้อย  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)-0316(4)-011 รายละเอียด...

 17. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 4  ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ , นางสาวพัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ   ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-006   รายละเอียด...

 18. คู่มือการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์วางแผน การบริหารจัดการ  ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ ,     นายพิศนุ บำรุงพงษ์   ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-007   รายละเอียด...

 19. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-008  รายละเอียด...

20. คู่มืออาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 4 นางสาวพัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-009   รายละเอียด...

21. คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ นางสาวพัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ , ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-010   รายละเอียด...

 22. การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในจังหวัดเลย ระหว่างปี 2550 - 2555รายละเอียด...

 23. การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รายละเอียด...

24. ระดับแร่ธาตุที่จำเป็นในซีรั่มแม่โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์หลังคลอดในเขตจังหวัดลพบุรี รายละเอียด...

Truehits