1. ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของประเทศไทย ,ชนินทร์ น่าชม , หฤทัย รุ่งเรือง   ทะเบียนวิชาการเลขที่  61(2)-0116(4)-015   รายละเอียด...

2. การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่งวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชัชวาล ประเสริฐ  ,  อุไร  แสนคุณท้าว  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 55(1) - 0516(4) - 031  รายละเอียด...
3. การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  อุไร แสนคุณท้าว  , ชัชวาล ประเสริฐ  และเกชา นนตา ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 028  รายละเอียด...

4. การศึกษาทัศนคติต่อการบริโภคไก่งวงของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  อุไร แสนคุณท้าว , ชัชวาล ประเสริฐ  และ ศลญา  คอนสลัด ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 027     รายละเอียด...

5. ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน ในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม  อนุรักษ์  ถาบุตร , เกชา  นนตา  , และสุวัฒน์  มัตราช ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 024     รายละเอียด...

6. ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน ในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง  อนุรักษ์  ถาบุตร , สมัย  ศรีผาวงศ์ ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 023 รายละเอียด...

7. การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง ,  นางสาวจุฬฉัตร  จำปีรัตน์  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 021 รายละเอียด...

8. รายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย   คณายศ  กริอุณะ ,  นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2) - 0316(4) - 022 รายละเอียด...

9. การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2555 ถึง 2557 นายนิรุตต์  ศรีสร้อยนายธีรพงศ์  ใจซื่อ   ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)-0316(4)-013   รายละเอียด...

10. ตรวจประเมินคุณภาพน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปศุสัตว์เขต 4  นายธีรพงศ์  ใจซื่อ , นายนิรุตต์  ศรีสร้อย  ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)-0316(4)-011 รายละเอียด...

 11. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 4  ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ , นางสาวพัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ   ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-006   รายละเอียด...

 12. คู่มือการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์วางแผน การบริหารจัดการ  ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ ,     นายพิศนุ บำรุงพงษ์   ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-007   รายละเอียด...

 13. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-008  รายละเอียด...

14. คู่มืออาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 4 นางสาวพัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-009   รายละเอียด...

15. คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ นางสาวพัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ , ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)0516(4)-010   รายละเอียด...

 16. การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในจังหวัดเลย ระหว่างปี 2550 - 2555รายละเอียด...

 17. การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รายละเอียด...

18. ระดับแร่ธาตุที่จำเป็นในซีรั่มแม่โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์หลังคลอดในเขตจังหวัดลพบุรี รายละเอียด...

Truehits