งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด / อปท. ปี 2561
โครงการที่เสนอของบประมาณของจังหวัดในพื้นที่เขต 4 ปี 2561
     - จังหวัดเลย
     - จังหวัดกาฬสินธุ์
     - จังหวัดขอนแก่น
     - จังหวัดนครพนม
     - จังหวัดบึงกาฬ
     - จังหวัดมหาสารคาม
     - จังหวัดมุกดาหาร
     - จังหวัดร้อยเอ็ด
     - จังหวัดสกลนคร
     - จังหวัดหนองคาย
     - จังหวัดหนองบัวลำภู
     - จังหวัดอุดรธานี
- สรุปภาพรวมงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์โคเนื้อภาคอีสาน
     - Value Chain โคเนื้อภาคอีสาน
     - โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ ปี 2562
     - โครงการแบบย่อ (Project idea) 2561
     -
การพัฒนาโซ่อุปทานสินค้าปศุสัตว์ครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
     - งบประมาณรายกิจกรรม ปี 2561