แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รอบที่ 1/2563) รายละเอียด...

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP)

   - แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รายละเอียด...
2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
3.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย
      - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)
      - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)
   โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน
      - หลักฐานการวางแผน
      - หลักฐานการดำเนินการ
      - หลักฐานการอภิปรายผลการเรียนรู้
      - หลักฐานการติดตามการนำใปใช้ประโยชน์ ฯ 

     


Truehits